Условия за връщане на продукти и рекламации

LaGia - Внос и дистрибуция на вино

Условия за връщане на продукти и рекламации

Настоящите условия за връщане на продукти съставляват неразделна част от Общите условия за ползване на www.vino-italy.com. Всички правила и дефиниции, използвани там са приложими и в настоящия документ.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

За да упражни правото си на отказ от договора, сключен от разстояние, Потребителят трябва да уведоми Доставчикa за намерението си като попълни Формуляр за връщане на продукт и го изпрати на имейла за контакт: office@vino-italy.com.
В случай че Потребителят не изпълни задължението си да уведоми Доставчика в 14-дневен срок от получаването на продукта и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той се е отказал от правото си за упражняване на отказ от договора.

Потребителят следва да изпрати обратно на Доставчика продукта, не по-късно от 14 дни от деня, в който го е получил.

Доставчикът извършва възстановяване на суми в 14-дневен срок от получаване обратно на продукта с банков превод. За целта е необходимо Потребителят да предостави данни за банковата си сметка.

При отказ от договора, транспортните разходи за връщане на стоките са за сметка на Потребителя.
Продуктът следва да бъде изпратен обратно до следния адрес: Варна ул.Радост бл.3 вх Б ет 3 ап. 15;

При връщане на стоката, Потребителят се задължава да я върне заедно с пълния получен комплект аксесоари, както и всички съпътстващи документи – касов бон, фактура.

При връщане на стоката, Потребителят се задължава да върне и всички подаръци, които е получил заедно с поръчаната стока, в случай, че такива са изпратени от Доставчика.

Продуктът следва да бъде върнат в оригинална опаковка в неговата цялост, пълна окомплектовка и без увреждания. Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид. Търговски вид означава вид, който да позволява последващата продажба на стоката като нова. Разопаковането на стоката следва да не е довело до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката и на нейната опаковка.

В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на
Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да
установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

РЕКЛАМАЦИИ

Клиентите имат право да предявят рекламация на стоката в следните случаи:

– при констатирани липси;
– дефекти на стоката;
– несъответствие с поръчания модел или размер/количество.

При рекламация на продукт, Потребителят следва да уведоми Доставчикa за намерението си като попълни Формуляр за връщане на продукт и да отбележи причината за рекламацията.

Задължително е изпращане на снимки на дефектния продукт. След това Потребителят следва да изпрати формуляра на имейл: office@vino-italy.com.

Продуктът следва да бъде изпратен обратно до следния адрес: Варна ул.Радост бл.3 вх Б ет 3 ап. 15.
Продуктът следва да бъде върнат в състоянието, в което е получен.

При предявяване на рекламация лицата задължително я описват в регистъра като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.

Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата, на адреса на управление на търговеца или на друго място, посочено от търговеца.

Когато търговецът удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на потребителя.

При потвърждаване на рекламацията, транспортните разходи по връщане или замяна на стоката са за сметка на Доставчика.